Alapszabályunk

Zemplén Térségi Katasztrófa És Polgári Védelmi Szövetség Alapszabálya 2004

A Zemplén Térségi Katasztrófa-, és Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban Zemplén Térségi KPVSZ) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény alapján létrehozott, önkormányzattal rendelkező, önálló jogi személyként működő társadalmi és kiemelten közhasznú szervezet.

A Zemplén Térségi KPVSZ a vonatkozó jogszabályok szellemében és az elfogadott alapszabály szerint működik, nyilvántartott önkéntes tagsággal rendelkezik, és céljai elérésében a lakosságra, a gazdálkodó, és a társadalmi szervezetekre támaszkodik. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és tőlük anyagi támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőt nem állít, és nem támogat.

I. FEJEZET
A SZÖVETSÉG NEVE, PECSÉTJE, JELVÉNYE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSE

1. §

1. A szövetség neve: Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség
2. A szövetség rövidített neve: Zemplén Térségi KPVSZ

2. §

A szövetség székhelye: Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. szám

Működési területe: Alaprendeltetésének megfelelő feladatokban Borsod-Abaúj-Zemplén megye Zempléni térsége, illetve a hármas határ mentén veszélyhelyzeti tevékenységben segítséget nyújthat, a Magyar Köztársaság területén. Speciális nemzetközi alkalmazásra felkészült csoportja(i) felkérésre humanitárius alapelvből fakadóan a világon bárhol tevékenykedhetnek.

3. §
A SZÖVETSÉG ALAPÍTÁSI ÉVE

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Polgári Védelmi Szövetség 1992-ben alakult, és mint a Magyar Polgári Védelmi Szövetség tagszervezete működik alapszabálya alapján. A Zemplén Térségi KPVSZ jogelődjének tekinti az 1992-ben alakult szervezetet, így annak alapítási évét fogadja el a megalakulás idejének.

4. §
A ZEMPLÉN TÉRSÉGI KPVSZ CÉLJA

1.  A Zemplén Térségi KPVSZ kiemelten közhasznú tevékenységet végezve közreműködik a megye zempléni térség lakosságának polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási és egyéb humanitárius védelmi feladatokra való felkészítésében, védelmük szervezésében azzal a céllal, hogy a lakosok képesek legyenek megvédeni önmaguk, családtagjaik, embertársaik életét, vagyontárgyaikat eredményesen oltalmazni, menteni, részükre segítséget nyújtani elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, valamint fegyveres konfliktusok esetén.

2. A Zemplén Térségi KPVSZ céljait a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített jogokra és kötelességekre figyelemmel a Honvédelmi Törvényben, a Polgári Védelmi Törvényben, a Katasztrófa Törvényben és a háború áldozatinak védelmére vonatkozó Genfben, 1949. augusztus 12-én kötött nemzetközi egyezmények I. és II. kiegészítő jegyzőkönyŹvében megjelölt polgári védelmi feladatok végrehajtásában való közreműködéssel valósítja meg.

3. A Zemplén Térségi KPVSZ célkitűzéseinek megvalósítása során a kiemelten közhasznú tevékenységét összehangolja és szoros együttműködést, érdekszövetséget alakít ki a különböző jogszabályokban megállapított katasztrófavédelmi, polgári védelmi felŹadatokat ellátó országos és területi szervezetekkel, a megyei és helyi védelmi bizottságokkal, helyi önkormányzatokkal, továbbá a Magyar Vöröskereszttel, a Magyar Tűzoltó Szövetséggel, a Magyar Polgárőr Szövetséggel, és más humanitárius karitatív szervezetekkel.

5. §
A ZEMPLÉN TÉRSÉGI KPVSZ FELADATA, TEVÉKENYSÉGE

1. A működési területén élő állampolgárok és a szövetséghez csatlakozott önálló jogi személyiségű, illetve más jogállású szervezetek önkéntes részvállalásával segíti az emberi élet és az anyagi javak védelmét.

2. A Zemplén Térségi KPVSZ közreműködik a lakosság polgári védelmi és a katasztrófák elleni védekezésre való felkészítésében. Részt vesz a lakosság ilyen jellegű tájékoztatásában, tájékoztató anyagok kidolgozásában, kiadásában és terjesztésében. Tervszerű propagandatevékenységet fejt ki az állampolgárok körében a polgári védelmi feladatok önkéntes vállalására és elsajátítására. Minősített helyzetekben és időszakokban a védelmi bizottság igényének megfelelően közreműködik, részt vállal a lakosság felkészítésében.

3. A feladatai megvalósítása során megkülönböztetett figyelmet fordít az ifjúság polgári védelmi, katasztrófa védelmi ismereteinek megalapozására, továbbfejlesztésére. Közreműködik az ifjúsági polgári védelmi versenyek szervezésében és lebonyolításában.

4. Közreműködik – felkérés, megkeresés esetén – a területi polgári védelmi rendezvények lebonyolításában, feladatok megvalósításában, lakosságvédelmi feladatok végrehajtásában.

5. Veszélyhelyzetben lehetőségeihez mérten segíti az önkormányzatok, polgári védelmi parancsnokságok, szervezetek lakosságvédelmi, mentési, ellátási, és egyéb feladatait, munkáit.

6. Kapcsolatot tart hasonló célkitűzésű, a működési területén kívül eső szövetségekkel, szervezetekkel, alapítványokkal.

7. Ápolja a polgári védelmi, honvédelmi és tűzoltó hagyományokat.

8. Közreműködik a környezetvédelmi célkitűzések megvalósításában, a lakókörnyezet közbiztonságának védelmében, különösen rendkívüli események esetén.

9. Lehetőségeihez képest részt vesz a területet érintő polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok kidolgozásában, végrehajtásában.

10. A szövetség és tagszervezetei, a hatáskörükbe tartozó közigazgatási területen belül élő lakosságot szociális problémáinak enyhítésében, azok megoldásában támogatja.

11. A szövetség kifejezetten törekszik arra, hogy kiemelten közhasznú tevékenysége eredményéből – tagjain kívül – mások is részesüljenek.

12. Részt vesz a térséget érintő tudományos fejlesztő és az állampolgárok biztonságát nővelő beruházások megvalósításában.

6. §
A SZÖVETSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSE

1. A szövetség önálló jogi személyiségét megtartva csatlakozik a Magyar Polgári Védelmi Szövetséghez.

2. Feladatait egyezteti a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel és a katasztrófa és polgári védelmi feladatokat ellátó szervezetekkel.

3. Tevékenységét összehangolja a védelmi bizottsággal és a helyi önkormányzatok védelmi vezetésével.

4. Munkájában támaszkodik a térség lakosságára – különös tekintettel a pedagógusokra, valamint a polgári védelmi, a fegyveres erők, és a rendvédelmi szervek hivatásos és közalkalmazotti állományára aktív és nyugállományú tagjaira, és a gazdálkodó szervek polgári védelmi szakembereire, önkéntesek munkájára.

5. Együttműködést kezdeményez a karitatív szervezetekkel, hasonló feladatok végrehajtására alakult társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal, és önkéntes társulásokkal.

II. FEJEZET

A SZÖVETSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, HELYI SZERVEI,
MŰKÖDÉSI TERÜLETE

7. §

1. A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetséget települési tagszervezetek, térségi és helyi szervek alkotják.

2. Térségi szervek:

– A közgyűlés
– Az elnökség

3. Települési helyi tagszervezetek:

a térség településein létrehozott társ, vagy önálló jógi személyiségű katasztrófa és polgárvédelmi szervezetek.

8. §
A ZEMPLÉN TÉRSÉGI KATASZTRÓFA ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG HELYI TAGSZERVEZETEI

1. A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetségnek tagjai lehetnek az önálló jogi személyiséggel rendelkező, a térség településein alakult szövetségek, melyek elfogadják a Zemplén Térségi KPVSZ célkitűzéseit, a jelen alapszabályban meghatározott feladatokat.

2. A települési polgárvédelmi szövetségek saját alapszabályuk elfogadását és a bírósági bejegyzést követően, csatlakozási szándéknyilatkozatban – melyben kijelentik, hogy teljes mértékben elfogadják a szövetség céljait, feladatait – kérik felvételüket a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetségbe.

3. A települési polgárvédelmi szövetség a csatlakozási szándéknyilatkozat benyújtásával egy időben, írásban vállalja, hogy bevételeinek 10 %-át a közös költségek fedezése érdekében befizeti a Zemplén Térségi KPVSZ számlájára.

4. A felvételi kérelem elfogadásáról a Zemplén Térségi KPVSZ elnöksége dönt.

5. A Zemplén Térségi KPVSZ tagjai lehetnek az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező helyi katasztrófa és polgári védelmi szervezetek is. Az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jelen alapszabály alapján működnek. A konkrét tevékenységi rendjüket szervezeti és működési szabályzatban rögzítik, melyet a Zemplén Térségi KPVSZ elnöksége hagy jóvá.

6. Amennyiben nincs települési szervezet az adott területen, melyhez a községi, üzemi, vállalati vagy egyéb társadalmi szervezetek csatlakozhatnának, ezeken a helyeken alakult katasztrófa polgári védelmi szervezetek közvetlenül is tagjai lehetnek a szövetségnek. Ez esetben az elnökség munkájukat közvetlenül irányítja.

9. §
A ZEMPLÉN TÉRSÉGI KPVSZ HELYI EGYESÜLETEI, SZERVEZETEI

1. A Zemplén Térségi KPVSZ -hez közvetlenül csatlakozó települési (községi, üzemi, vállalati és társadalmi szervezetek stb.) polgári védelmi tagszervezeteket a lakosok önkéntes vállalásukkal alakítják meg, és választják meg a szervezetek vezetőségét. Szervezeti és működési szabályzatban határozzák meg céljaikat, feladataikat, tevékenységük rendjét, szabályait. Az SZMSZ-t a Zemplén Térségi KPVSZ alapszabálya és a megyei elnökség követelménye alapján készítik el, azt az elnökség hagyja jóvá. Az önálló jogi személyiséggel rendelkezők alapszabályt készítenek, és önállóan végzik a bírósági bejegyzésüket.

2. Több egyesület – ha erre igény és lehetőség van – közösen is létrehozhat helyi vezetőséget. A működés székhelyét a megválasztott vezetőség döntheti el. Az ilyen szervezet működési területe az adott tagszervezetek közigazgatási (települési) területeire terjed ki.

3. Minden olyan településen, munkahelyen, tanintézetben, ahol legalább 5 fő egybehangzóan nyilatkozik, önkéntes polgári védelmi csoport alakulhat. A csoport csoportŹvezetőt választhat. A csoport munkáját a területileg illetékes polgári védelmi szövetség, vagy helyi tagszervezet irányítja, saját hatáskörén belül.

4. Speciális polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási szakfeladatok végrehajtására “önkéntes polgárvédelmi szaktagozat” hozható létre. A szaktagozat optimális létszáma 10–30 fő. Összetételét, működési feladatait, feltételeit a területileg, szakmailag illetékes városi szövetségek határozzák meg.

5. A városi szövetségek, tagszervezetek a működési területükön lévő iskolákban, lakótelepeken, a helyi ifjúság bevonásával “ifjúsági tagozat”-ot hozhatnak létre. A tagozat működését a létrehozó (alapító) szövetség, egyesület vezetése szabályozza.

6. A helyi polgárvédelmi szervezetek a működési területükön különböző tagozatokat, szakcsoportokat hozhatnak létre. Úgy, mint:

– katasztrófa és polgári védelmi szakcsoportokat,
– lakóterületi hálózatot,
– ifjúsági tagozatot,
– női tagozatot.

III. FEJEZET

A KÖZGYŰLÉS, AZ ELNÖKSÉG, TISZTSÉGVISELŐK,
ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA

10. §

1. A ZEMPLÉN TÉRSÉGI KPVSZ legfelsőbb szerve a közgyűlés,

2. A közgyűlés évente össze kell hívni.

3. A közgyűlés összehívására az elnökség jogosult. Az érdekelteket, a napirendi pontok egyidejű kiadásával az elnökség az értekezlet tervezett időpontja előtt 15 nappal értesíti.

4. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagság 25 %-a azt, az ok, és cél megjelölésével, aláírásukkal hitelesítve kéri. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli. A Felügyelő Bizottság kérheti a közgyűlés soron kívüli összehívását, ha azt indokoltnak tartja.

5. A közgyűlés minden résztvevőjét egy szavazat illeti meg.

6. A közgyűlésen részt vesznek, szavazati joggal:

– az elnökség tagjai
– a szövetség tagjai
– a települési szövetségek és a helyi szervezetek küldöttei

7. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkezők több mint 50 %-a részt vesz. Ha a közgyűlést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, legkésőbb 1 órán belül – az eredeti napirendi pontokkal – új közgyűlést kell összehívni. A megismételt közgyűlés határozatképes, a jelenlévők létszámától függetlenül.

8. A közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehetnek:

– a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnökségének képviselői,
– az szövetség örökös, alapító és tiszteletbeli tagjai,
– a meghívottak,
– a felügyelő bizottság elnöke.

9. A közgyűlést az elnök vezeti, akadályoztatása esetén a titkár a levezető.

10. A közgyűlés napirendjét az elnökség állítja össze, melyet a közgyűlés a tárgyalás megkezdése előtt szavazással megerősít.

11. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) A közgyűlés napirendjének megállapítása, az elnökség által javasolt napirendi pontok elfogadása.

b) Az alapszabály elfogadása és annak módosítása.

c) Az elnökség beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének tárgyalása, megvitatása és annak elfogadása.

d) A szövetség éves és távlati munkaprogramjának megvitatása és elfogadása.

e) Az elnök, a titkárok, az elnökség tagjai, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, felmentése és visszahívása.

f) A szövetség gazdasági helyzetéről készített tájékoztató jóváhagyása. A tagsági díj megállapítása.

g) A települési szövetségek felügyelete, a szövetségek között esetleg felmerülő vitás ügyek rendezése.

h) A közgyűlés jogosult a szövetség feloszlatásának kimondására. A feloszlatásra vonatkozó döntés csak akkor érvényes, ha azt a teljes küldöttlétszám legalább kétharmada megszavazta.

i) Dönt a közgyűlésen elhangzott, vagy oda írásban beterjesztett észrevételek, javaslatok további feldolgozásáról.

j) Megválasztja a közgyűlés jegyzőit és a két, a jegyzőkönyvet hitelesítő személyt.

k) A közgyűlés jegyzőkönyvét az elnök és a két megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítő személy írja alá.

12. Az, aki a közgyűlés határozatától eltérő véleményt képvisel az általa beterjesztett javaslat tárgyában, kérheti különvéleményének jegyzőkönyvben való rögzítését.

13. A megyei közgyűlés az 1989. évi II. törvény IV. fejezetének 12. § /2/ bekezdése alapján a Zemplén Térségi KPVSZ éves költségvetésének jóváhagyásával és az éves költségvetési beszámoló elfogadásával az elnökséget bízza meg.

11. §
A ZEMPLÉN TÉRSÉGI KPVSZ ELNÖKSÉGE

1. Az elnökséget az önálló jogi személyiséggel rendelkező polgárvédelmi szervezetek által az elnökségbe delegált, valamint a közgyűlés által megválasztott személyek alkotják. A delegált elnökségi tagokat a közgyűlés erősíti meg.
Munkájukért a közgyűlésnek felelősek.
Az elnökség felelős a törvényes, és az alapszabály szerinti működésért, a választott szervek tevékenységért, az egyesületi célok megvalósításáért.

2. Az önálló jogi személyiséggel rendelkező polgári védelmi szervezetek 1–1 főt delegálhatnak az elnökségbe.

3. Az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező városi és helyi szervezetek küldötteinek számát az elnökség határozza meg.

4. Az elnökség az önálló jogi személyiségű városi és helyi szervezetek által delegált tagokból és a közgyűlés által választott 5 elnökségi tagból tevődik össze.

5. Az elnökség negyedévenként – de ha szükséges, ennél gyakrabban – ülésezik.

6. Az elnökség tevékenységének irányításáért, az ülések levezetéséért az Elnök a felelős. Akadályoztatása estén a titkár helyettesíti.

7. A megyei elnökség által hozott döntések érvényülésének biztosításáért, üléseinek előkészítéséért a titkár a felelős.

8. Az elnökségi ülésein a napirendi pontok jellegének megfelelően – szavazati jog nélkül – meghívottak is részt vehetnek, javaslatokat tehetnek és kifejthetik véleményüket a tárgyalt kérdéssel kapcsolatban.

9. A döntéseket az elnökség együttesen hozza meg, egyszerű többséggel. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazat dönt.

10. Az elnökség a Szakmai Tikár előterjesztése alapján fogadja el a szervezeti és működési szabályzatot és a gazdálkodási szabályzatot.

11. Az elnökség a közgyűlés által hozott határozatok alapján irányítja a Zemplén Térségi Polgári Védelmi Szövetség életét és munkáját. Jóváhagyja:

– az éves munkatervet,
– a közgyűlés elé terjesztendő költségvetési tervet, az erről szóló beszámolót,
– az elnökség irányítása alá tartozó helyi polgárvédelmi szervezetek szervezeti és működési szabályzatát, munkaterveit,
– az elnökség tagjai, a kijelölt munkacsoportok által kidolgozott és előterjesztett anyagokat,
– az elnök és titkárok valamint beszámoló jelentéseit a végzett munkáról,
– a más társadalmi és egyéb szervezetekkel történő kapcsolat felvételét, az együttműködési szerződéseket, az együttműködésről szóló beszámoló jelentéseket.
– az elnökség két közgyűlés között a jóváhagyott éve munkaterv alapján irányítja a megyei szervezetet. Sürgős és rendkívüli esetekben utólagos beszámolási kötelezettség mellett döntéseket hozhat.
– képviseli a szövetséget a megyei és országos kapcsolatok területén,
– tervezi és szervezi a szövetség sajtó és propaganda (PR) munkáját,
– kiemelt figyelmet fordít a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság és a megyében működő polgári védelmi kirendeltségekkel, irodákkal való együttműködésre; segíti a hivatásos polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási szervezetek munkáját; rendszeresen egyezteti a közös feladatokat,
– megkülönböztetett figyelmet fordít a szövetség vagyonának, pénzügyeinek kezelésére a közgyűlés által elfogadott irányelvek alapján.

12. Döntést hoz:

– az elnök, a titkár hatáskörét meghaladó és a szövetség életét befolyásoló ügyekről, kérdésekről,
– az elnökség hatáskörébe tartozó (az elnökség tagjaira vonatkozó) fegyelmi, etikai ügyekben

13. Az elnökség és tagjainak munkaköri feladatait, jog- és hatáskörét a Zemplén Térségi KPVSZ Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti.

14. A közgyűlésre elkészíti (elfogadja) az éves munkáról és a határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Javaslatot tesz a közgyűlés hatáskörébe tartozó feladatokra.

15. A közgyűlés határozatai alapján felügyeli a helyi polgári védelmi szövetségek munkáját, költségvetését, a szövetségek alapszabályzat szerinti életét.

16. Az elnökség az elnök által jóváhagyott éves munkaterv alapján ellenőrzi a helyi szervezetek tevékenységét, gazdálkodását.

12. §
AZ ELNÖKSÉG TISZTSÉGVISELŐI

1. Az elnökség tisztségviselői:
– Elnök
– Szakmai Titkár
– Elnökség Tagjai

2. Az elnökség tisztségviselőit a közgyűlés választja meg négy évre.

3. Az elnök a Zemplén Térségi KPVSZ egész tevékenységét befolyásoló olyan személy, aki egész életútjával kifejezi azt a humanitárius elkötelezettséget, melyet a szövetség egész tevékenysége kifejez.

a) Képviseli a szövetséget a kiemelkedő jelentőségű megyei társadalmi, nemzeti rendezvényeken, tanácskozásokon.
b) Elnököl a megyei szövetség ünnepi rendezvényein.
4. A szakmai titkár olyan személy, aki nagy tapasztalatokkal rendelkezik a polgári védelmi munkában, szakmai tapasztalatával általános elismertséget tud biztosítani, a feladatok megfogalmazásával, elvi irányítási tanácsaival segít a megfogalmazott szakmai célok megvalósításában.

13. §

1. Az elnök:
a) Irányítja és szervezi a szövetség és az elnökség munkáját
b) Összehívja az elnökség üléseit, az elnökség döntésére és megbízásából összehívja a közgyűlést
c) Elnököl az elnökségi üléseken és a közgyűlésen
d) Szervezi és irányítja a szövetség kapcsolatait
e) Képviseli a szövetséget a megyei elnökség ülésein, területi és régiók közötti együttműködéssel kapcsolatos tárgyalásokon, rendezvényeken

2. A szakmai titkár:

a) A szövetség operatív tevékenységének közvetlen irányítója. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a meghatározott személyek fölött.

b) Szükség esetén megbízási szerződést köt

c) Évente összeállítja és jóváhagyásra az elnökség elé terjeszti a szövetség éves programját.

d) Irányítja a szövetség szervezeti életét.

e) Koordinálja a helyi szövetségek és a területi egyesületek munkáját.

f) Az elnökkel egyetértésben képviseli a szövetséget.

14. §
A SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

1. A felügyelő bizottság feladata, hogy az elnökség és a jogi személyiséggel nem rendelkező települési szövetségek, helyi egyesületek anyagi és pénzügyi gazdálkodásának, a vagyonkezelésének törvényességét ellenőrizze és betartassa. Feladatkörébe tartozik az alapszabály betartásának ellenőrzése.

2. Az elnökség mellett háromtagú felügyelő bizottságot kell létrehozni. A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja meg négy évre. Tagjai az elnökség egyetértésével kerülnek megválasztásra. Munkájukért csak a közgyűlésnek felelősek.

3. A felügyelő bizottság hatásköre az 1. pontban meghatározott területre terjed ki.

4. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai a szövetségben egyéb tisztséget nem tölthetnek be.

5. A felügyelő bizottság éves ellenőrzési tervet készít, melyet a közgyűlés hagy jóvá.

6. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai a szövetség gazdálkodásával, pénzeszközeinek felhasználásával és azok könyvelésével, bizonylatolásával kapcsolatos minden iratba betekinthetnek, azt részükre biztosítani kell. Az ellenőrzéssel kapcsolatos bármely kérdésben felvilágosítást kérhetnek, bármelyik tisztségviselőtől.

7. A jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek az elnökség által meghatározott formában a gazdálkodásukról, pénzügyi helyzetükről, évente részletes beszámolót terjesztenek fel az elnökségnek.

8. A felügyelő bizottság a gazdálkodás terén feltárt és a jogszabályokba ütköző szabálysértés, illetőleg bűncselekmény gyanúja esetén – az elnök előzetes tájékoztatása mellett – az illetékes szerveknél szabálysértési vagy büntetőjogi eljárást kezdeményezhet.

9. A felügyelő bizottság elnöke az éves ellenőrzési terv szerint végrehajtott ellenőrzések eredményéről, megállapításairól – az elnökség előzetes tájékoztatása mellett – a soron következő közgyűlésen számol be.

10. A felügyelő bizottság, ha olyan súlyos mulasztásokat tár fel, melyek alapjaiban sértik az alapszabály szellemét és előírásait, rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti. A felügyelő bizottság kezdeményezésére a közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni.

IV. FEJEZET
A SZÖVETSÉG TAGJAI

15. §

1. A Zemplén Térségi KPVSZ tagja lehet minden jogi és erkölcsi szempontból kifogástalan egyesület, testület, intézet vagy más jogi személy, továbbá minden 16. életévét betöltött cselekvőképes magyar állampolgár. Diákok esetében a korhatártól el lehet tekinteni.

2. A szövetségnek:

– örökös, tiszteletbeli,
– alapító,
– rendes, valamint
– pártoló tagjai lehetnek.

3. A Szövetségben “örökös tag” címet kapott személyek e címét elismeri és nyilvántartja. Az ilyen személyek tanácskozási joggal részt vehetnek a szövetség összes rendezvényén.

4. A szövetség tiszteletbeli tagja lehet:

– az a magyar vagy külföldi állampolgár, akinek élete, munkássága szorosan kötődik a térséghez, és személyisége önmagában kifejezi a szövetség által megfogalmazott humanitárius célkitűzéseket,
– a tiszteletbeli tag tanácskozási joggal rész vehet a szövetség rendezvényein.

5. Alapító tag lehet:

– Bármely természetes vagy jogi személy, aki a szövetség létrehozásában tevékenyen közreműködött, a közgyűlés által meghatározott tagdíjat fizeti és személyére a helyi polgári védelmi szervezetek javaslatot, tesznek az elnökségnek.
– Az alapító tagság – kilépés esetét kivéve – egész életre szól, illetve jogi személyeknél azok megszűnéséig.
– Az alapító taggá való felvétel az alakuló közgyűléssel lezárul.
– Az alapító tag tanácskozási joggal részt vehet annak a szervezetnek a rendezvényein, melynek létrehozásában közreműködött.

6. Rendes tag lehet:

– Minden természetes és jogi személy, aki a szövetség célkitűzéseivel egyetért, azok megvalósításért dolgozik, és rendszeresen fizeti a tagdíjat.
– Belépési szándékát a vezetésnél bejelenti és azt a belépési nyilatkozat kitöltésével, megerősíti.
– A belépési nyilatkozat benyújtása után azt a vezetésnek meg kell erősítenie és a tagot felvenni a nyilvántartásba.

7. Pártoló tag lehet:

– Bármely természetes és jogi személy, ha a megyei szövetség célkitűzéseivel azonosul, a megyei szövetséget anyagilag támogatja és a lakóhelye szerint illetékes polgári védelmi szervezet vezetése, pártoló tagként felveszi.

V. FEJEZET
A TAGOK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI

16. §

1. A szövetség minden tagjának önként vállalt kötelessége tevékenyen közreműködni az alapszabályban foglalt célkitűzések és a napi feladatainak megvalósításában.
Tevékenységét alapvetően szakmai tudásának és felkészültségének megfelelő területen végezze.
Önkéntes vállalással segítse embertársai életének és anyagi javainak védelmét, a bekövetkezett rendkívüli események következményeinek felszámolásában tevékenyen vegyen rész.

2. Rendszeresen fizesse a tagsági díjat. A tanuló ifjúság tagdíjfizetése tekintetében a megyei közgyűlés határozata alapján ellehet tekinteni a tagdíj fizetésétől.

3. A jogi személy a belépéskor azzal a polgárvédelmi szervezettel, melybe felvételét kéri, vagy a szövetséggel szponzori szerződést köthet.

4. A tagok jogai:

– A szövetség tagjai – a pártoló tagok kivételével – választhatók a szervezetek bármely tisztségére. A tagok szavazati jogukat a területi szervezetekben gyakorolják, illetve azokban a testületekben, melyekbe őket megválasztották.
– A pártoló tagok a szervezetek rendezvényein tanácskozási joggal vesznek részt.
– A tagok igénybe vehetik a szövetség szolgáltatásait és eszközeit.
– Tájékoztatót kérhetnek a szövetség egészének munkájáról, helyzetéről, a rendezvényeken kifejthetik véleményüket, javaslatokat nyújthatnak be szóban és írásban.
– A tagnak jogában áll a rendezvény jegyzőkönyvében szerepeltetni a többségi véleménnyel ellentétes állásfoglalását.

VI. FEJEZET
A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE

17. §

1. A Zemplén Térségi KPVSZ – ben a tagság megszűnik:

-v kilépéssel,
– törléssel,
– kizárással,
– természetes személy halálával,
– jogi személy megszűnésével,
– A szövetség feloszlásával.

2. A kilépési szándékot, indokolás nélkül az illetékes elnökségnek, illetve vezetőségnek írásban kell bejelenteni.

3. A pártoló tag kilépése esetén az addig befizetett támogatást, tagdíjat nem követelheti vissza.

4. Az a tag törölhető a nyilvántartásból, aki írásbeli figyelmeztetés ellenére kötelességét nem teljesíti és egy éven át nem, fizeti a tagdíjat.

5. A területileg illetékes elnökség, vezetőség kizárhatja a tagot, ha:

– az alapszabály előírásait durván megsérti, és ez által veszélyezteti a szövetség működését, rombolja annak tekintélyét,
– tagtársaival összeférhetetlen és akadályozza a kölcsönös együttműködést,
– neki felróható okból, írásbeli felszólítás ellenére a tagdíjat egy évig nem fizeti,
– bűncselekmény elkövetéséért a bíróság szabadságvesztésre ítélte.

6. A kizárás ellen első fokon az illetékes helyi vezetéshez, másodfokon az elnökséghez lehet fellebbezni a kizárási határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül. Amennyiben a kizárt személy az elnökség határozatát sem fogadja el a közgyűléshez, fordulhat felülvizsgálati kérelemmel.

7. A közgyűlés döntése ellen az illetékes bírósághoz lehet fordulni.

8. A kizárt tag a szövetséghez tartozó bármelyik polgári védelmi szervezetbe a kizárást követő 3 év után kérheti ismételt felvételét

VII. FEJEZET
A SZÖVETSÉG GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGE

18. §

A Zemplén Térségi KPVSZ szervezetei önálló gazdálkodást folytatnak. A fenntartásuk és a fejlesztéseik költségeit – elsősorban – saját jövedelmeikből fedezik.

1. A szövetség önálló gazdálkodást folytató szervei:

– a Zemplén Térségi KPVSZ elnöksége,
– az önálló jogi személyiséggel bíró tag szövetségek elnöksége,
– a nem önálló jogi személyiségű városi szervezetek vezetése,
– a helyi katasztrófa polgári védelmi szervezetek vezetése

2. A Zemplén Térségi KPVSZ jövedelmeinek forrásai:

– tagdíj,
– adományok, támogatások (pénz és egyéb értékek),
– a szövetség vállalkozásainak nyeresége,
– állami (önkormányzati) költségvetési juttatás.
– különféle pályázatok

3. Az önálló szövetségi szervezetek felhasználható jövedelmeinek a meghatározása.

a) Helyi tagszervezetek bevételeinek megosztása:

A helyi polgári védelmi tagszervezetek (városi, községi, üzemi stb.) a tagdíj-bevételeiket teljes egészében, egyéb bevételeik 80 %-át az alapszabályban meghatározott feladatokra használhatják fel.
Az egyéb bevételeik 20 %-át át kell utalni a szövetség részére.

4. A szövetség jövedelme kizárólag az alapszabályban megfogalmazott feladatokra használható fel. A megyei szövetség pénzügyi eszközeinek és egyéb vagyonának szabályszerű használatáért az elnökség tagjai egyetemlegesen felelősek.

5. Az elnökség önálló gazdálkodásához a következő feltételeket kell biztosítani:

a) A szervezet rendelkezzen éves gazdálkodási (költségvetési) tervvel, melyet az érintett szövetség elnöksége hagy jóvá.

b) A pénzügyi és anyagi eszközökről vezetni kell az előírt nyilvántartásokat.

c) A szövetség tagjairól – beosztásuknak megfelelő bontásban – nyilvántartást kell felfektetni.

d) Az elnökségnek a Zemplén Térségi KPVSZ részére bankszámlával kell rendelkeznie.

6. Az adózás szabályait a társasági adóról az 1991. évi LXXXVI. törvény, valamint a magánszemélyek jövedelem adójáról szóló 1991. évi XC. törvény és módosításai határozzák meg.

7. A szövetség a tagjai részére a végzett munka alapján kifizetéseket végezhet:

– a választott tisztségviselők részére tiszteletdíjat,
– főfoglalkozású munkavállalók és részmunkaidőben foglalkoztatottak részére munkabért,
– Megbízási szerződés alapján az elvégzett megrendelés szerinti kifizetést
– a polgári védelmi hálózati állomány részére tiszteletdíjat,
– az önkéntes polgári védelmi szaktagozat – dolgozó – tagjai részére, a jövedelmet termelő munkájukért munkabért,
– az oktatási, az ifjúság szervezésében, a szaktagozatok nem dolgozó státusú tagjai részére a kiemelkedő munka elismeréseként jutalmat.
A tiszteletdíj mértéke a bevételek függvénye.

8. A vagyonkezelés, a pénzeszközökkel való takarékos és jogszerű gazdálkodás minden szinten az elnökségek, illetve az adott vezetés hatáskörébe tartozik.

9. A szövetség szervezetei az éves gazdasági tevékenységükről tájékoztatást adnak:

– A vezetőségnek, az elnökségnek,
– a helyi vezetőségek annak a vezetésnek, melyhez közigazgatásilag tartoznak.

10. A Zemplén Térségi KPVSZ megszűnése esetén vagyonának sorsáról a közgyűlés dönt.

11. A szövetség a gazdálkodása során elért bevételét nem oszthatja fel, azt csak az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordíthatja. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

12. A szövetség tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a sajtó útján nyilvánosságra hozza.

VIII. FEJEZET
A ZEMPLÉN TÉRSÉGI KPVSZ TISZTSÉGEI

19. §

A katasztrófa és polgári védelmi tagszervezetek, valamint a helyi elnökségek, vezetőségek saját hatáskörben elnöknek felkérhetnek olyan köztiszteletben álló, elismert személyt, aki egyénisége és kapcsolatai alapján segíteni tudja a tagszervezet önkéntesen vállalt feladatainak megvalósítását.

20. §

Alkalmatlanság, vagy bűncselekmény elkövetése miatt a szövetség tisztségviselőjét fel kell menteni, illetőleg vissza kell hívni.

21. §

1. A szövetség tagjai munkájukat önzetlenül végzik, ennek megfelelően a választott tisztségek tiszteletbeliek.

2. Olyan választott tisztségviselők, akik teljes munkájukat vagy annak jelentékeny részét a szövetség szolgálatába állítják, az elnökség által megállapított határokon belül az illető szerv költségvetésében meghatározott összegű tiszteletdíjban részesülhetnek.

22. §

A szövetség munkájában átlagon felüli, kiemelkedő katasztrófa és polgári védelmi tevékenységéért évente egy alkalommal az elnökség elismerést adományozhat. Állami és szakmai kitüntetésre előterjesztést kezdeményezhet.

IX. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. §

1. A Zemplén Térségi KPVSZ egész tevékenységet a demokratikus önkormányzás alapelvének tiszteletben tartásával, humanitárius célok által vezérelve végzi.

2. A szövetség tisztségviselőit, elnökségeit általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással választják. A közgyűlésen, illetve elnökségi. Üléseken, ha a résztvevők egynegyede igényli – a megjelölt kérdésekben –, az elnök titkos szavazást köteles elrendelni. A szavazatok egyenlősége eseten az elnök szavazata dönt.

3. A szövetség testületeinek ülései – a közgyűlés kivételével akkor határozatképesek, ha azon a jogosultak kétharmada jelen van. A testületek döntésüket általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozzak.

4. Az alapszabály megalkotásához, módosításához a szövetség távlati terveinek és éves beszámolójának elfogadásához a közgyűlésen szavazati joggal rendelkezők legalább kétharmadának “igen” szavazata szükséges.

5. A szövetség vezető tisztségviselőinek az összeférhetetlenségéről szóló 1997. évi CLVI.sz. törvény 7.§.(2) bekezdés b.) és d.) pontjában foglaltaknak kell megfelelniük, melyről írásban kell nyilatkozatot tenni.

24. §

A szövetség, elnökség, települési elnökségek, helyi vezetőségek ülései lehetnek zártak és nyíltak. A közgyűlés mindig nyilvános.

25. §

A szövetség összes szerveinek üléseiről, gyűléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, vezetni. A felszólalásokra, kérdésekre ugyanazon a fórumon érdemi választ kell adni; a megvalósítható, az ügyet szolgáló javaslatot érvényre kell juttatni. E szakasz előírásainak végrehajtásáért mindenütt az elnökségek, vezetőségek a felelősek.

26. §

1.A szövetség testületi ülésein hozott döntések ellen (szövetségen belül általában) csak egyfokú fellebbezésnek van helye.

2.Fellebbezési joga van mindenkinek, akit a döntés jogában vagy érdekeiben sért.

3.A fellebbezést a döntés kézbesítését követő 15 napon belül, a döntést hozó szervnél kell benyújtani.

4.A szövetség területi és helyi elnökségeinek döntései ellen a térségi elnökséghez lehet fellebbezni.

5.A térségi elnökség döntései ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni.

27. §

A szövetség működései szabályzatának rendelkeznie kell többek között:

* olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a közgyűlés és az elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható,
a fenti szervek döntéseinek az érintettekkel történő közlési, nyilvánosságra hozatali módjáról,
a szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint
a szövetség működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról.

28. §

1. A választott tisztségviselőket megbízási határidőt tartalmazó és feladatot meghatározó megbízólevéllel látják el az elnökségek, vezetőségek.

2. A szövetség tagjait tagsági igazolvánnyal kell ellátni.

3. Abban az esetben, ha a szövetség az alapszabályban előirt célkitűzéseket nem, teljesíti, hatáskörét túllepi, a Magyar Köztársaság és a magyar törvények közé iktatott nemzetközi jogszabályokat súlyosan megszegi, vagy a tagok vagyoni érdekeit veszélyezteti, akkor a szövetség ellen vizsgálat, illetőleg bírósági eljárás kezdeményezhető.

4. Elfogadva a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2004. 02. 16 napján tartott térségi közgyűlésen.

5. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a mindenkori elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatot kell alkalmazni.

6. A szövetség felett az ügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol.

7. A Szövetség Alapszabályát az alakuló közgyűlés 2004. február 16-án elfogadta, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bírósághoz bejegyzésre megküldte.

Kohánka István
elnök